top of page

Regulamin Konkursu

„Wymyśl nową nazwę na markę Roślinny Qurczak”

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz udziału w konkursie „Wymyśl nową nazwę na markę Roślinny Qurczak” (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez spółkę Planteris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000790453, posiadającą NIP: 1231440610, numer REGON: 383619719, posiadającą kapitał zakładowy 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) opłacony w całości (dalej: „Organizator”).

2. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie internetowym Organizatora, znajdującym się pod adresem: https://q-blog.pl/ (dalej: „Serwis”).

3. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących Konkursu możliwy jest za pomocą:

a) formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;

b) poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa;

c) adresu e-mail: info@qurczak.pl.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

5. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uprzednie zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i akceptacja wszystkich jego postanowień.

 

§ 2.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) najpóźniej w ostatnim dniu trwania Konkursu ukończyła 18 lat;

b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) korzysta z usług Serwisu;

d) zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zaakceptowała wszystkie jego postanowienia.

3. Udział w Konkursie w imieniu osoby trzeciej jest niedopuszczalny.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu.

5. W ramach Konkursu zabronione jest tworzenie treści:

a) o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo;

b) o charakterze politycznym lub publicystycznym;

c) wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;

d) zawierających treści pornograficzne;

e) pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm;

f) propagujących przemoc;

g) obrażających uczucia religijne;

h) naruszające dobra osobiste osób trzecich oraz przysługujące im prawa własności intelektualnej.

6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału Konkursie lub odmówić przyznania mu nagrody wskazanej w § 4 Regulaminu, w przypadku:

a) podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych i informacji wymaganych przez Regulamin;

b) naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek postanowień Regulaminu;

c) podjęcia przez Uczestnika jakichkolwiek działań mających na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych.

 

§ 3.

Zasady Konkursu

 

1. Konkurs trwa od dnia 23.02.2021 r. godz. 18:29 do dnia 18.03.2021 r. godz. 23:59 (dalej: „Czas Konkursu”).

2. Zadanie konkursowe polega na:

a) stworzeniu przez Uczestnika nazwy dla marki „Roślinny Qurczak”, pod którą sprzedawane są roślinne alternatywy dla produktów zwierzęcych (dalej: „Nazwa”);

b) przesłaniu przez Uczestnika Nazwy Organizatorowi za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/dnFakLbEVPvtAcr9A (dalej: „Formularz”).

3. Zadanie konkursowe może być wykonane wyłącznie w Czasie Konkursu. Zadanie konkursowe wykonane poza Czasem Konkursu nie będzie brane pod uwagę przez Organizatora.

4. Stworzona przez Uczestnika Nazwa musi być rezultatem jego własnej twórczości i nie może zawierać treści wskazanych w § 2 ust. 5 Regulaminu.

5. Za pomocą Formularza, Uczestnik może przesłać jednorazowo 3 propozycje Nazw. W celu zwiększenia większej liczby Nazw, Użytkownik powinien przesłać je za pomocą kolejnego Formularza.

6. Oceny Zadań konkursowych dokona komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora (dalej: „Komisja Konkursowa”), biorąc przy tym pod uwagę kreatywność Uczestników, zgodność stworzonych Nazw z tematyką Konkursu oraz możliwość używania Nazw w obrocie gospodarczym.

7. Po dokonaniu oceny Zadań konkursowych, w dniu 20 marca 2021 r. Komisja Konkursowa wyłoni spośród Uczestników zwycięzcę Konkursu (dalej: „Zwycięzca”). Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie wyłonienia Zwycięzcy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 1.04.2021 r. poprzez opublikowanie imienia i pierwszej litery nazwiska Zwycięzcy na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (adres: https://www.facebook.com/jemqurczaka). Niezależnie, Zwycięzca zostanie zawiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną pod adres podany przez niego podczas zgłoszenia do Konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu bez wyłaniania Zwycięzcy i przyznania mu nagrody, w szczególności, gdy żadna z Nazw zgłoszonych w ramach Konkursu nie zostanie oceniona jako możliwa do używania w obrocie gospodarczym.

§ 4.

Nagroda i warunki jej wydania

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) kod promocyjny uprawniający do nabycia produktów dostępnych w Serwisie po obniżonej cenie (dalej: „Kod Promocyjny”) o wartości 1000 zł (tysiąc złotych). Kod Promocyjny może zostać wydany Zwycięzcy (według jego wyboru) w postaci jednego kodu o wartości 1000 zł (tysiąc złotych) albo 5 kodów o wartości 200 zł (dwieście złotych) każdy;

b) nagroda pieniężna o wartości 10% wartości Kodu Promocyjnego, przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora podatku dochodowego. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty nagrody pieniężnej.

2. Kod Promocyjny może być wykorzystany do dokonania zakupów w Serwisie do dnia 31 grudnia 2021 r. W przypadku niewykorzystania Kodu Promocyjnego w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Zwycięzca traci możliwość jego wykorzystania i nie nabywa jego ekwiwalentu w jakiejkolwiek innej postaci.

3. Wykorzystanie Kodu Promocyjnego polega na jego wpisaniu w pole „Kod promocyjny” podczas dokonywania zakupów w Serwisie.

4. Kod Promocyjny wydawany jest na okaziciela i może być wykorzystany przez każdą posiadającą go osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Kodu Promocyjnego przez osobę, która weszła w jego posiadanie bez wiedzy lub zgody Zwycięzcy.

5. Kod Promocyjny może zostać wykorzystany tylko jeden raz.

6.Kody Promocyjne nie podlegają sumowaniu w ramach jednej płatności za dane zakupy oraz nie podlegają wymianie na środki pieniężne, ani nie mogą być wykorzystywane częściami.

7. Warunkiem wydania Zwycięzcy Kodu Promocyjnego jest przeniesienie przez niego autorskich praw majątkowych do stworzonej przez niego Nazwy w zakresie i na polach eksploatacji wskazanych w § 5 Regulaminu.

8. W celu otrzymania Kodu Promocyjnego, Zwycięzca powinien wykonać kolejno następujące czynności:

a) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, przesłać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL;

b) w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora pliku elektronicznego zawierającego umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Nazwy:

- wydrukować otrzymany plik w dwóch egzemplarzach,

- złożyć własnoręczny, czytelny podpis na końcu każdego z dwóch wydrukowanych egzemplarzy umowy oraz postawić parafkę w rogu każdej wydrukowanej strony umowy,

c) odesłać oba wydrukowane i podpisane egzemplarze umowy przesyłką poleconą pod adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 3 lit. b Regulaminu albo dostarczyć je pod ten adres osobiście.

9. W terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wydrukowanych i wypełnionych egzemplarzy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Nazwy, Organizator:

a) przesyła Zwycięzcy Kod promocyjny za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną pod adres podany przez niego podczas zgłoszenia do Konkursu;

b) odsyła Zwycięzcy przesyłką poleconą jeden egzemplarz umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Nazwy, podpisany i parafowany przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora.

10. W przypadku:

a) niepodania przez Zwycięzcę danych osobowych wskazanych w ust. 8 lit. a powyżej;

b) odesłania przez Zwycięzcę umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Nazwy: 

c) wydrukowanej w sposób niekompletny lub nieczytelny,

d) pozbawionej podpisu Zwycięzcy lub podpisanej nieczytelnie;

e) dokonania przez Zwycięzcę jakiejkolwiek modyfikacji treści umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Nazwy;

f) uchybienia przez Zwycięzcę któremukolwiek z terminów wskazanych w ust. 8 powyżej;

- Organizator może, według własnego wyboru, wezwać Zwycięzcę do usunięcia naruszenia Regulaminu we wskazanym przez siebie terminie albo pozbawić go prawa do otrzymania Kodu Promocyjnego. O podjętej decyzji, Organizator zawiadamia Zwycięzcę za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną pod adres podany przez niego podczas zgłoszenia do Konkursu.

11. W przypadku pozbawienia Zwycięzcy prawa do otrzymania Kodu Promocyjnego, Organizator może, według własnego wyboru, zachować ją albo zaoferować innemu Uczestnikowi. Do Uczestnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia Regulaminu dotyczące Zwycięzcy stosuje się odpowiednio. 

 

§ 5.

Autorskie prawa majątkowe

 

1. Z chwilą otrzymania Kodu Promocyjnego, Zwycięzca przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Nazwy (dalej także: „Utwór”) bez żadnych ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych (tj. zarówno na terenie Polski, jak i wszystkich pozostałych państw świata) na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu:

- utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, zapisu światłoczułego, komputerowego;

- wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy i wydań na dowolnych nośnikach;

b) w zakresie obrotu oryginałami oraz egzemplarzami, na których Utwór utrwalono:

- wprowadzanie do obrotu oryginałów oraz nieograniczonej liczby egzemplarzy wszelkiego rodzaju na których Utwór utrwalono, na terytorium Polski oraz wszystkich pozostałych państw świata;

- najem, użyczanie i dzierżawa oryginałów oraz nieograniczonej liczby egzemplarzy wszelkiego rodzaju, na których Utwór utrwalono, na terytorium Polski oraz wszystkich pozostałych państw świata;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w całości lub w części:

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- publiczne prezentowanie, w szczególności podczas konferencji, spotkań, prelekcji;

- udostępnianie w Internecie;

d) wprowadzanie Utworu w całości lub w części do pamięci komputera lub do sieci multimedialnych i telekomunikacyjnych (w tym ogólnie dostępnych w rodzaju sieci Internet) i udostępnianie go użytkownikom takich sieci w sposób umożliwiający im odpłatne lub bezpłatne zapoznanie się z Utworem; zapisanie Utworu w pamięci trwałej komputera, innego urządzenia lub na innych nośnikach materialnych, zapisanie Utworu w pamięci operacyjnej komputera lub innego urządzenia;

e) przekazywanie lub przesyłanie zapisu Utworu pomiędzy komputerami i serwerami przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik;

f) wymiana nośników, na których Utwór utrwalono;

g) korzystanie i rozpowszechnianie Utworu przy użyciu technologii VR (virtual reality), AR (augmented reality) i MR (mixed reality);

h) korzystanie z Utworu na polu merchandising/ancilliary rights, obejmującym wykorzystanie postaci, utworów, nazw i/lub opisów bohaterów, powiedzonek, sloganów, dialogów, haseł, sytuacji, wzorów, znaków, zdarzeń i innych charakterystycznych elementów i motywów Utworu oraz materiałów, odzieży, gadżetów, gier i innych stworzonych na jego podstawie, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym ust. 1;

i) korzystanie z Utworu w całości lub w części (w tym w połączeniu z innymi utworami lub treściami) w ramach reklamy prowadzonej za pomocą dowolnych środków (w szczególności reklamy radiowej, telewizyjnej, internetowej, prasowej, ulotkowej, bilboardowej) dotyczącej dowolnych towarów, usług, marek, jednostek organizacyjnych lub osób;

j) łączenie Utworu z innymi utworami lub treściami i korzystanie z materiałów powstałych w wyniku tego połączenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszym ust. 1;

k) zgłaszanie i rejestracja Utworu, jego fragmentów, elementów lub dowolnych opracowań w warstwie słownej, dźwiękowej, wizualnej, graficznej i każdej innej lub ich połączeniach jako dowolnego wzoru przemysłowego, wzoru wspólnotowego, wzoru użytkowego, znaku towarowego, wspólnotowego znaku towarowego, domeny lub innego oznaczenia odróżniającego zarówno w polskich, zagranicznych, unijnych jak i międzynarodowych urzędach/organach/organizacjach, niezależnie od procedury, trybu, klas – dla wszystkich towarów lub usług lub oznaczeń podmiotów i korzystania z takich oznaczeń w pełnym zakresie;

l) wykorzystywanie Utworu w jakikolwiek sposób, przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub innym właściwym urzędem, organem lub organizacją, w szczególności w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub innego prawa.

2. Zwycięzca udziela Organizatorowi na czas nieograniczony zgody na dokonywanie opracowań Utworu (w szczególności tłumaczeń, przeróbek, adaptacji i skrótów) oraz rozporządzanie i korzystanie z nich w zakresie terytorialnym czasowym i ilościowym, a także na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej, bez prawa do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

3. Zwycięzca przenosi na Organizatora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego Utworu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej.

4. W przypadku powstania nowych pól eksploatacji, nieznanych Stronom w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do Nazwy, Zwycięzca zobowiązuje się:

a) nie zbywać, nie obciążać ani nie wykonywać autorskich praw majątkowych do Utworu na tych polach eksploatacji;

b) przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Utworu na wybranych przez Organizatora nowych polach eksploatacji w terminie 7 dni od dnia złożenia przez niego pisemnego oświadczenia w tej sprawie, bez dodatkowego wynagrodzenia.

5. Prawa nabyte przez na mocy niniejszego paragrafu, Organizator może przenieść w całości lub w części na podmioty trzecie, w tym samym zakresie udzielić im licencji na korzystanie z Utworu oraz udzielić im zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworu.

6. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Utworu, w szczególności prawa do oznaczenia autorstwa Utworu.

7. Strony zgodnie postanawiają, że czynności prawnych i faktycznych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zwycięzca dokonuje w zamian za Kod Promocyjny, bez prawa do żądania dodatkowego wynagrodzenia.

 

 

§ 6.

Reklamacje

 

1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje co do sposobu przeprowadzania Konkursu, a Zwycięzca - także co do działania Kodu Promocyjnego.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko Uczestnika/Zwycięzcy;

b) adres do korespondencji/adres poczty elektronicznej/numer telefonu;

c) dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji.

3. Reklamacje mogą być składane pod adresy wskazane w § 1 ust. 3 Regulaminu.

4. Reklamacje mogą być składane nie później, niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

5. Odpowiedzi na reklamację Organizator udziela nie później niż w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej i kompletnej formie.

6. Reklamacje niezawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w ust. 2 powyżej lub złożone po upływie terminu wskazanego w ust. 4 powyżej, Organizator pozostawia bez rozpoznania.

 

§ 7.

Dane osobowe Uczestników

 

Informacja o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram i Facebook ani z nimi związany. Uczestnik zwalnia ww. serwisy z wszelkiej odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu.

2. Regulamin dostępny jest pod adresem: […].

3. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Załącznik nr 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator (dalej: „Administrator”).

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@qurczak.pl.

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celu:

a) przeprowadzenia Konkursu (w szczególności oceny Zadania konkursowego, poinformowania Uczestnika o wynikach Konkursu oraz wydania Uczestnikowi Kodu Promocyjnego) - na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);

b) zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Nazwy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia działań w celu jej zawarcia);

c) przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku d) udzielenia odpowiedzi na reklamację);

d) wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze na mocy przepisów RODO (m.in. tworzenie rejestrów i ewidencji) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w tym przypadku obowiązków e) wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych);

e) ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest w tym przypadku możliwość skutecznego ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi).

4. Podanie danych osobowych Uczestnika takich jak:

a) imię i nazwisko;

b) adres poczty elektronicznej;

c) numer telefonu;

d) adres zamieszkania;

e) numer PESEL;

- jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych w ust. 3 powyżej.

5. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego.

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika:

a) do czasu wycofania zgody lub zakończenia Konkursu (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) — w przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie zgody;

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych, które Administrator przetwarza ze względu na swój uzasadniony interes.

c) do czasu upływu terminu przedawnienia - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia roszczeń, ich dochodzenia lub obrony przed nimi, w tym roszczeń wynikających z umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Nazwy.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika, przysługują mu określone uprawnienia:

a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem b) przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

b) prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Uczestnika są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. d) prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe;

c) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) Uczestnik ma prawo zażądać ich sprostowania;

d) w pewnych sytuacjach Uczestnik może zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne do celów, o których został poinformowany, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;

e) jeśli Uczestnik uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, może także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) lub innych przepisów o ochronie danych osobowych.

 

bottom of page