top of page

Klauzula informacyjna dla reprezentantów kontrahentów

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Planteris spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ulicy Racjonalizacji 5.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: info@qurczak.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. B) Rodo - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. C) Rodo - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności prawa podatkowego, administracyjnego, karnego, sprawozdawczości finansowej.
c) art. 6 ust. 1 lit. F) Rodo - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora np. kontakt w sprawie wykonywania umowy
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, stanowisko służbowe.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, takie jak dostawcy usług informatycznych, inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu i świadczący usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, a także organy państwowe. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy w tym okres związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń, a po jej zakończeniu przez określony w przepisach prawa okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy lub dochodzeniem roszczeń. Okresy przechowywania dokumentacji wynikają z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz innych okoliczności prawnych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
8. W przypadku Pani/Pana wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan zwrócić do Administratora z prośbą o udzielenie informacji, kierując korespondencję na adres e-mail: info@qurczak.pl.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

                                                                             Klauzula informacyjna dla osób fizycznych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Planteris spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (02-673) przy ulicy Racjonalizacji 5.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: info@qurczak.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. B) Rodo - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. C) Rodo - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności prawa podatkowego, administracyjnego, karnego, sprawozdawczości finansowej.
c) art. 6 ust. 1 lit. F) Rodo - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora np. kontakt w sprawie wykonywania umowy.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię, nazwisko, NIP lub PESEL, miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności, nazwa działalności, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, takie jak dostawcy usług informatycznych, inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu i świadczący usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, a także organy państwowe. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy w tym okres związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń, a po jej zakończeniu przez określony w przepisach prawa okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy lub dochodzeniem roszczeń. Okresy przechowywania dokumentacji wynikają z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz innych okoliczności prawnych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
8. W przypadku Pani/Pana wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan zwrócić do Administratora z prośbą o udzielenie informacji, kierując korespondencję na adres e-mail: info@qurczak.pl.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu oraz nie będą  przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 


Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji 


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Planteris spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (02-673) przy ulicy Racjonalizacji 5.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@qurczak.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. B) Rodo - przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. C) Rodo - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie kodeksu pracy
c) art. 6 ust. 1 lit. A) Rodo – Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV i liście motywacyjnym.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, zakres obowiązków, wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, wizerunek.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, takie jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje przy prowadzeniu rekrutacji oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy prowadzeniu rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku lub krócej w przypadku, kiedy Administrator zdecyduje o ich wcześniejszym usunięciu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
8. W przypadku Pani/Pana wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan zwrócić do Administratora z prośbą o udzielenie informacji, kierując korespondencję na adres e-mail: info@qurczak.pl.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. 

 

Klauzula informacyjna dla pracownika 


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Planteris spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (02-673) przy ulicy Racjonalizacji 5.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem info@qurczak.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. B) Rodo - przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. C) Rodo - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie kodeksu pracy,
c) art. 6 ust. 1 lit. F) Rodo - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora np. kontakt w sprawie wykonywania umowy.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane do rozliczenia ubezpieczenia, dane do rozliczeń podatkowych, informacje o stanie zdrowia, numer konta bankowego. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, takie jak dostawcy usług informatycznych, które Administrator wykorzystuje w celu realizacji umowy oraz podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji umowy, w tym również organy państwowe.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, następnie po jej zakończeniu przez 10 lat, a zatem określony w przepisach prawa okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem umowy lub dochodzeniem roszczeń. Okresy przechowywania dokumentacji wynikają z przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy oraz innych okoliczności prawnych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
8. W przypadku Pani/Pana wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan zwrócić do Administratora z prośbą o udzielenie informacji, kierując korespondencję na adres e-mail: info@qurczak.pl.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

bottom of page